Privacy policy Silderhuis Makelaardij

Dit is de privacyverklaring van Silderhuis Makelaardij, gevestigd aan de van der Heijdenstraat 24 te Denekamp. (hierna: de “Makelaar” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben. 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0541-353433 of e-mail: info@silderhuismakelaardij.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Situatie: verkoop of verhuur woning

Indien u ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • De reden van verkoop/verhuur;
 • De omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;
 • Een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken;
 • Foto’s, video’s en overige media van de woning.

Situatie: u bent op zoek naar een woning

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;
 • Of u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail;
 • Het tijdsstip waarop u het formulier heeft ingevuld.

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). 

Situatie: u heeft een woning bezichtigd

Wanneer u via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Datum van bezichtiging;
 • Uw oordeel van de woning.

Situatie: u heeft een bod uitgebracht op een woning

Wanneer u via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;
 • Aanvullende gegevens waar de verkoper of verhuurder om vraagt zoals loonstroken, bankafschriften werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister;
 • Overige informatie.

Situatie: u koopt een woning

Wanneer u een woning via ons heeft gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw bergerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken;
 • Gegevens over de woning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiegegevens;
 • Overige informatie.

Betalingsgegevens

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die de Makelaar verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Persoonsgegevens minderjarige

Als u jonger bent dan 16 jaar, dan mag u alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien uw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens u toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen.

Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop of verhuur van uw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
Wij kunnen uw e-mailadres verder gebruiken om u af en toe een nieuwsbrief met informatie waarvan wij denken dat deze relevant voor u kan zijn te sturen. Indien u eerder een opdracht aan ons heeft verstrekt is er spraken van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en sturen wij u deze nieuwsbrieven op grond van ons gerechtvaardigd belang. Indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van onze diensten maar op andere wijze met ons in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het zoekformulier op onze website of het sturen van een e-mail met een vraag), zullen wij u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Kopie paspoort/identiteitsbewijs
Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.

Overige contactgegevens
Wij bewaren overige contactgegevens gedurende een periode van twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

 • Onze softwareoplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem Kolibri);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien u ons daarom verzoekt. Zo kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een notaris verstrekken indien u overgaat tot aan- of verkoop van een woning.

Wij verstrekken u gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toe-eigening door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT providers eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen. 

 

Versie februari 2019 

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod